Fødevareministeriet

Miljøminister Connie Hedegaard og fødevareminister Hans Chr. Schmidt er enige om at undersøge om den måde, man opgør landbrugets pesticidforbrug på, giver et tilstrækkeligt dækkende og sikkert billede af belastningen af natur og miljø med pesticider.

Der har fra flere sider været rejst spørgsmål om, hvorvidt den nuværende beregningsmetode for miljøbelastningen, den såkaldte "behandlingshyppighed", er god nok. Der er blandt andet peget på, at beregningsmetoden ikke tager højde for de forholdsvis store arealer, der igennem en årrække er lagt om til økologisk dyrkning og dermed ikke længere sprøjtes. Det er blandt andet også hævdet, at beregningen ikke tager hensyn til, hvorvidt de anvendte sprøjtemidler er mere eller mindre giftige for miljøet.

Miljøministeren og fødevareministeren vil nu i fællesskab bede eksperter fra Danmarks Miljøundersøgelser og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, undersøge beregningsmetoden bag "behandlingshyppighed" nærmere og samtidig foreslå eventuelt relevante supplerende indikatorer for miljøbelastningen med pesticider. Det forventes, at arbejdet vil være afsluttet senest i maj 2007.

Eksperternes kommende arbejde skal ses i sammenhæng med, at et tværministerielt udvalg netop har færdiggjort en analyse af virkemidler til opfyldelse af målet i regeringens pesticidplan om en behandlingshyppighed på 1,7 i 2009. Analysen giver en overordnet beskrivelse og vurdering af forskellige virkemidler, der kan tages i anvendelse. Det fremhæves i rapporten, at der for alle belyste virkemidler udestår et yderligere analysearbejde, før virkemidlerne vil kunne implementeres i praksis. Analysen er udarbejdet på baggrund af stigninger i pesticidforbruget i de senere år, opgjort netop i behandlingshyppighed. Behandlingshyppigheden er de seneste 5 år steget fra 2,0 til 2,3.

Fødevareminister Hans Chr. Schmidt udtaler: "På en række møder rundt i landet og gennem forskellige indlæg er der rejst tvivl om, hvorvidt pesticidplanen hviler på underbyggede saglige og faglige argumenter. Det kan vi ikke leve med og det er derfor vigtigt, at vi får testet den måde, vi gør tingene på.¤ Jeg er derfor glad for, at miljøministeren og jeg er enige om at få nogle eksperter til at undersøge beregningsmetoden nærmere".

Miljøminister Connie Hedegaard udtaler: "Regeringens mål er klart: landbruget skal nedbringe anvendelsen af pesticider. Jeg er overbevist om, at landbruget kan reducere pesticidforbruget via intensiveret rådgivning og ny teknologi. Det viser al erfaring. Men når der stilles spørgsmålstegn ved, om vi opgør tingene på den rigtige måde rent teknisk-fagligt, må det naturligvis undersøges nærmere".

Se rapporten om virkemidler til opfyldelse af Pesticidplan 2004-2009 mål om en behandlingshyppighed på 1,7 på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?